general terms and conditions (Dutch)

 

Artikel 1

Toepasselijkheid

 

1.1     De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, levering, factuur en overeenkomst tussen Kids’Goodies BV, Van Saarloos Bijou BV en de volgens Belgisch recht rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap Van Saarloos Bijou N.V., waarvan de betrokken vennootschap hierna als Kids’Goodies/Van Saarloos zal worden aangeduid, en een wederpartij waarop Kids’Goodies/Van Saarloos deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2    Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.

1.3    De schriftelijke en uitdrukkelijke afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen te worden ondertekend door een functionaris van Kids’Goodies/Van Saarloos die daartoe gerechtigd is ingevolge inschrijving in het handelsregister.

1.4    Indien afwijking van de algemene voorwaarden in een specifiek geval is overeengekomen, kan de wederpartij daar geen rechten aan ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

 

 

Artikel 2     Aanbiedingen

2.1    Alle aanbiedingen van Kids’Goodies/Van Saarloos zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2    Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Kids’Goodies/Van Saarloos is aan deze gegevens niet gebonden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 3     Overeenkomst

3.1    Kids’Goodies/Van Saarloos is eerst aan een overeenkomst gebonden, nadat deze door Kids’Goodies/Van Saarloos is bevestigd danwel door Kids’Goodies/Van Saarloos met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3.2    Orders aangenomen door agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers gelden eerst als door Kid’s Goodies/Van Saarloos aangenomen, nadat de orders door Kids’Goodies/Van Saarloos schriftelijk zijn bevestigd.

3.3    Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen aan de wederpartij door Kids’Goodies/Van Saarloos personeel of namens Kids’Goodies/Van Saarloos door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers binden Kids’Goodies/Van Saarloos eerst, nadat deze door Kids’Goodies/Van Saarloos schriftelijk zijn bevestigd.

3.4    In geval van een schriftelijke bevestiging van een order door Kids’Goodies/Van Saarloos heeft de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst te gelden.

 

 

Artikel 4     Prijzen

4.1    Indien Kids’Goodies/Van Saarloos een prijs heeft opgegeven, is Kids’Goodies/Van Saarloos niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in het volgende geval. Kids’Goodies/Van Saarloos mag alle na het moment van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen prijsstijgingen in de kostprijsbepalende factoren – zoals belastingheffingen, invoerrechten, inkoopprijzen, kosten van transport, verzekeringspremies en wisselkoersen –  aan de  wederpartij doorberekenen, ook indien deze prijsstijgingen reeds bij de aanname van de order waren te voorzien.

4.2    Indien een wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, komen deze kosten voor rekening van de  wederpartij.

4.3    De door Kids’Goodies/Van Saarloos gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

 

 

Artikel 5     Levering

5.1    Levering geschiedt in Nederland franco en buiten Nederland af magazijn van Kids’Goodies/Van Saarloos, tenzij anders overeengekomen.

5.2    Indien Kids’Goodies/Van Saarloos een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting danwel ontbinding van de gesloten overeenkomst.

5.3    Kids’Goodies/Van Saarloos is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Kids’Goodies/Van Saarloos is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

 

Artikel 6  Transport

6.1    De wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het transport van de zaken naar het buitenland, tenzij anders overeengekomen.

6.2    In het geval levering franco geschiedt komen de (bijkomende) kosten van levering voor rekening van de wederpartij.

6.3    Indien is overeengekomen dat Kids’Goodies/Van Saarloos het transport verzorgt is het risico voor eventuele beschadigingen beperkt zoals in artikel 11 omschreven.

6.4    In het geval is overeengekomen dat Kids’Goodies/Van Saarloos het transport door een derde laat verzorgen, is Kids’Goodies/Van Saarloos niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van Kids’Goodies/Van Saarloos of diens ondergeschikten. Indien bij het transport schade ontstaat waarvoor Kids’Goodies/Van Saarloos aansprakelijk is, is dit risico beperkt zoals in artikel 11 omschreven. Indien bij het transport schade ontstaat waarvoor Kids’Goodies/Van Saarloos niet aansprakelijk is, dient Kids’Goodies/Van Saarloos zich in te spannen om de schade van de wederpartij te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. Kids’Goodies/Van Saarloos is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

 

Artikel 7     Eigendomsvoorbehoud

7.1    Alle door Kids’Goodies/Van Saarloos geleverde zaken blijven eigendom van Kids’Goodies/Van Saarloos , totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met Kids’Goodies/Van Saarloos gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.2    Over de door Kids’Goodies/Van Saarloos geleverde zaken mag – zolang de wederpartij haar verplichtingen jegens Kids’Goodies/Van Saarloos nakomt – slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden beschikt. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te bezwaren.

7.3    Indien de wederpartij de geleverde zaken vervreemdt, is de wederpartij verplicht de rechten – met alle daaraan verbonden rechten en zekerheden – die de wederpartij op zijn afnemers heeft aan Kids’Goodies/Van Saarloos over te dragen. De wederpartij is tevens verplicht de overdracht aan Kids’Goodies/Van Saarloos mede te delen, aan Kids’Goodies/Van Saarloos alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor het uitoefenen van haar rechten en voorzover vereist voor registratie zorg te dragen.

7.4    Tot aan het tijdstip van betaling is de wederpartij verplicht de geleverde zaken op te slaan op een wijze die de zaken kenbaar doet zijn als het eigendom van Kids’Goodies/Van Saarloos.

7.5    Voor het geval dat Kids’Goodies/Van Saarloos zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan Kids’Goodies/Van Saarloos of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kids’Goodies/Van Saarloos zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

7.6    Indien Kids’Goodies/Van Saarloos een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud is/zijn de overeenkomst(en) van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd haar recht tot het vorderen van schadevergoeding.

 

 

Artikel 8     Eigendom Display-Materialen

8.1    Alle display-materialen die door Kids’Goodies/Van Saarloos aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van Kids’Goodies/Van Saarloos, tenzij anders is overeengekomen. De display-materialen worden slechts in bruikleen aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

8.2    De wederpartij is verplicht de aan hem ter beschikking gestelde display-materialen te onderhouden en voldoende te verzekeren.

8.3    Indien de display-materialen worden beschadigd of gestolen is de wederpartij verplicht de geleden schade te vergoeden, welke schade gelijk is aan de waarde die door Kids’Goodies/Van Saarloos aan de wederpartij is opgegeven.

8.4    De wederpartij is niet gerechtigd de display-materialen te gebruiken voor het tentoonstellen van zaken van derden. Zij mogen alleen gebruikt worden voor zaken die door Kids’Goodies/Van Saarloos aan de wederpartij zijn verkocht.

8.5    Kids’Goodies/Van Saarloos behoudt zich het recht voor de overeenkomst van bruikleen op te zeggen. Na opzegging is de wederpartij verplicht de display-materialen onmiddellijk en voor eigen rekening te retourneren aan Kids’Goodies/Van Saarloos.

 

 

Artikel 9     Reclames

9.1    De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Eventuele zichtbare tekorten dienen – op straffe van verval van het recht van reclame – binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Kids’Goodies/Van Saarloos te worden gereclameerd. Kleine, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking.

9.2    Kids’Goodies/Van Saarloos neemt de reclames slechts in behandeling indien de goederen zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd.

9.3    Indien ingevolge de vorige leden tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks slechts met voorafgaande toestemming van Kids’Goodies/Van Saarloos en op de wijze zoals door Kids’Goodies/Van Saarloos aangegeven.

9.4    Indien een reclame door Kids’Goodies/Van Saarloos gegrond wordt bevonden, zullen naar keuze van Kids’Goodies/Van Saarloos de betreffende goederen worden vervangen of teruggenomen, zulks met uitsluiting van elk recht van de wederpartij op schadevergoeding.

 

 

Artikel 10   Overmacht

10.1  Kids’Goodies/Van Saarloos kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, onverminderd haar bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Kids’Goodies/Van Saarloos is gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kids’Goodies/Van Saarloos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kids’Goodies/Van Saarloos niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Stagnatie in toeleveringen aan Kids’Goodies/Van Saarloos om welke reden dan ook worden daaronder begrepen, zonder dat Kids’Goodies/Van Saarloos verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of vertraging aan te tonen.

10.3  Kids’Goodies/Van Saarloos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kids’Goodies/Van Saarloos zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 

Artikel 11   Aansprakelijkheid

11.1  Kids’Goodies/Van Saarloos is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade – daaronder begrepen bedrijfsstagnatie, gederfde inkomsten e.d.-, schade tengevolge van persoonlijk letsel, waardevermindering van zaken danwel voor schade door vertraging of het achterwege blijven van leveringen, welke mochten ontstaan voor de wederpartij en/of derden.

11.2  Indien Kids’Goodies/Van Saarloos aansprakelijk is voor schade geleden door een consument, dan is de omvang van de verbintenis tot schadevergoeding in elk geval steeds beperkt tot een maximumbedrag van € 10.000,=(tienduizend euro). De professionele wederpartij vrijwaart Kids’Goodies/Van Saarloos voor het meerdere.

11.3  Indien Kids’Goodies/Van Saarloos aansprakelijk is voor schade geleden door een professionele wederpartij, dan is de omvang van de verbintenis tot schadevergoeding in elk geval steeds beperkt tot maximaal de helft van het factuurbedrag van de betrokken goederen, welke aansprakelijkheid niet meer dan € 50.000,=(vijftigduizend euro) beloopt.

11.4  Indien Kids’Goodies/Van Saarloos een beroep kan doen op dit artikel, kunnen haar eventueel aangesproken ondergeschikten daar eveneens een beroep op doen, als ware zij partij bij de overeenkomst.

 

 

Artikel 12   Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Kids’Goodies/Van Saarloos voor alle eventuele aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Kids’Goodies/Van Saarloos terzake van de uitvoering van de overeenkomst, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

 

 

Artikel 13   Zekerheidstelling, kredietwaardigheid

13.1  Indien de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, is Kids’Goodies/Van Saarloos bevoegd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

13.2  De wederpartij is verplicht op verzoek van Kids’Goodies/van Saarloos zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van haar verplichtingen terzake van de door Kids’Goodies/Van Saarloos uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten in elke door Kids’Goodies/Van Saarloos gewenste vorm. Indien de wederpartij geen gevolg aan het verzoek geeft, onverminderd de overige rechten van Kids’Goodies/Van Saarloos, is al hetgeen de wederpartij aan Kids’Goodies/Van Saarloos uit welke hoofde dan ook  verschuldigd is, zonder nadere ingebrekestelling ineens opeisbaar.

 

 

Artikel 14   Betaling

14.1  Betaling dient – zonder enige korting of compensatie – te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, ten kantore van Kids’Goodies/Van Saarloos danwel op een door haar aan te wijzen rekening in de valuta waarin is gefactureerd.

14.2  Kids’Goodies/Van Saarloos heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De gedane betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande vordering(en).

14.3  Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim.

14.4  Indien betaling, al dan niet met toestemming van Kids’Goodies/Van Saarloos, geschiedt na de termijn van 30 dagen zal door Kids’Goodies/Van Saarloos de rente over het factuurbedrag vanaf factuurdatum in rekening worden gebracht. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd conform de geldende wettelijke rente bij handelstransacties.

 

 

Artikel 15   Kosten

15.1  Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij

15.2  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het in te vorderen bedrag vermeerderd met de administratiekosten van

€ 150,–.

 

 

Artikel 16  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kids’Goodies/Van Saarloos en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 17  Bevoegde rechter

De rechter in de vestigingsplaats van Kids’Goodies/Van Saarloos is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter in Nederland bevoegd is. Niettemin heeft Kids’Goodies/Van Saarloos het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 18   Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer

van Koophandel te Utrecht, Nederland, onder de nummers

waaronder Kids’ Goodies en Van Saarloos in het Handelsregister

zijn geregistreerd  (30101794 en 30089696).

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.